Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl

Sklep Internetowy meblekolonialne24.pl, działający pod adresem http://www.meblekolonialne24.pl/prowadzony przez Bogdana Karasia, w ramach działalności gospodarczej pod firmą Bogdan Karaś Meble Kolonialne 24 ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia (NIP: 6781513860, REGON: 122413615), zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

 

§ 1

Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Sklepie Internetowym meblekolonialne24.pl – rozumie się przez to działający pod adresem http://www.meblekolonialne24.pl/ sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedającego.

 2. Sprzedającym – rozumie się przez to Bogdana Karasia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bogdan Karaś Meble Kolonialne 24 ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia (NIP: 6781513860, REGON: 122413615), telefon 12 296 03 10, telefon komórkowy 664 089 569, e-mail info@meblekolonialne24.pl.

 3. Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, a mającą zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl.

 4. Kliencie będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę fizyczną, będącą jednocześnie Klientem dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Towarze – rozumie się przez to produkt prezentowany w Sklepie Internetowym meblekolonialne24.pl.

 6. Formularzu Rejestracyjnym – rozumie się przez to elektroniczny formularz, dostępny pod adresem http://www.meblekolonialne24.pl/, za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji Indywidualnego Profilu Klienta.

 7. Indywidualnym Profilu Klienta – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl, za pomocą której Klient może m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię zamówień. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta.

 8. Umowie sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl.

 9. Dniu roboczym – rozumie się przez to poniedziałek do piątku.

 

§ 2

Informacje podstawowe

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl, w szczególności składania zamówień na Towary dostępne w  Sklepie Internetowym meblekolonialne24.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl to:

 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

 2. Dostęp do poczty elektronicznej

 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0. i wyższej

 4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768

 5. Włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl oraz znajdujących się w nim informacji do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu oraz innej działalności uciążliwej dla pozostałych Klientów, prowadzenie na stronach Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez wyraźnej uprzedniej zgody Sprzedającego; zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 

 2. Wszystkie Towary to produkty nowe, nie używane, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone w Sklepie Internetowym meblekolonialne24.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji.

 4. Informacje o Towarach, prezentowane w Sklepie Internetowym meblekolonialne24.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 3

REJESTRACJA

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym meblekolonialne24.pl Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając co najmniej następujące informacje:

a. imię i nazwisko,

b. adres poczty elektronicznej (e-mail),

c. hasło,

d. adres do doręczeń (kod pocztowy oraz miejscowość),

e. numer telefonu.

W trakcie rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego Klient może podać również dodatkowe informacje, w szczególności:

 1. Firmę,

 2. NIP.

Dokonując rejestracji Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane oraz zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl.

 1. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta za pomocą, którego może składać zamówienia na Towary. Poprzez dokonanie rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmujących utworzenie i utrzymywanie przez Sprzedającego na rzecz Klienta Indywidualnego Profilu Klienta.

 2. Klient może dokonać zmiany podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia indywidualnego Profilu Klienta, Klient powinien przesłać na adres e-mail info@meblekolonialne24.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta (na ten sam adres należy wysyłać ewentualne reklamacje związane z korzystaniem z Formularza Rejestracyjnego, Indywidualnego Profilu Klienta). Składając prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta, należy podać co najmniej: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Celem potwierdzenia zamiaru usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta, Sprzedający podejmie kontakt telefoniczny. W trakcie rozmowy telefonicznej, Sprzedający może celem dodatkowej weryfikacji danych Klienta zapytać o szczegółowe parametry Indywidualnego Profilu Klienta. Usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu oświadczenia woli przez Klienta w powyższym trybie.

 

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedający zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania z ważnych przyczyn działania Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. O każdorazowym przypadku chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl, informuje się na stronie http://www.meblekolonialne24.pl/.

 2. Do składania zamówień na Towary uprawnieni są:

  1. Klienci zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,

  2. Klienci nie zarejestrowani, tj. nie posiadający Indywidualnego Profilu Klienta.

 3. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie opcji odebrania przez Klienta Towaru w punkcie sprzedaży /dostarczenia przesyłki z Towarem do miejsca wskazanego przez Klienta, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „płacę”. Naciśnięcie na przycisk „płacę” kończy procedurę składania zamówienia, co powoduje między innymi brak możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru.

 4. Klient nie zarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, a następnie podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl, wybranie form płatności oraz opcji odebrania przez Klienta Towaru w punkcie sprzedaży /dostarczenia przesyłki z Towarem do miejsca wskazanego przez Klienta, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „płacę”. Naciśnięcie na przycisk „płacę” kończy procedurę składania zamówienia, co powoduje między innymi brak możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru. Podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w Formularzu Rejestracyjnym dostępnym na Stronie Internetowej meblekolonialne24.pl, zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl prowadzi do utworzenia Indywidualnego Profilu Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane.

 5. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi stanowcze oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, a zatem stanowi ofertę adresowaną do Sprzedającego.

 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedający nawiąże telefoniczny lub mailowy kontakt z Klientem w celu m.in. poinformowania o przyjęciu zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez Sprzedającego z Klientem w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dojdzie do automatycznego anulowania złożonego zamówienia. Sprzedający podejmie co najmniej 3 próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu poinformowania o przyjęciu zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 8. Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn, a w szczególności gdy:

  1. zamówiony Towar nie jest dostępny; w tym a) Sprzedający nie miał możliwości pozyskania go od swojego dostawcy, b) ten sam Towar udostępniony był w ramach zaproszenia do składania ofert w Sklepie internetowym meblekolonialne24.pl oraz oferowany był w sklepie stacjonarnym Sprzedającego (dotyczy to nielicznych Towarów udostępnianych w Sklepie internetowym meblekolonialne24.pl) i po dniu złożenia przez Klienta zamówienia a przed poinformowaniem Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji albo o odmowie przyjęcia do realizacji został sprzedany osobie trzeciej – kupującemu w ramach sklepu stacjonarnego;

  2. realizacja zamówienia nie jest możliwa ze względu na awarię Sklepu  Internetowego meblekolonialne24.pl;

  3. dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;

  4. miejsce podane przez Klienta jako miejsce dostawy Towaru jest położone za granicą.

 9. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Sprzedający poda przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w formie elektronicznej albo telefonicznie, a na żądanie Klienta przekaże dowody potwierdzające zaistnienie tej przyczyny.

 10. Ust. 8 i 9 stosuje się jedynie do Klienta będącego konsumentem; w przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji może nastąpić na zasadzie swobodnego uznania Sprzedającego, a Sprzedający nie jest zobowiązany do podawania przyczyny odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

 11. W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedający jednocześnie przekazuje Klientowi dane niezbędne do wykonania przez Klienta przelewu. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru Towaru objętego zamówieniem.

 12. Po zakończeniu całej procedury zamówienia w historii zamówień Indywidualnego Profilu Klienta generowany jest dokument zawierający:

 1. dane Sprzedającego, o których mowa w § 1 ust. 2 tego Regulaminu,

 2. główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia,

 3. informacje o cenie lub wysokości wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki, w szczególności cła i podatki (w tym podatek VAT),

 4. informacje o wszystkich kosztach, terminach oraz sposobie dostawy.

 

 

§ 5

ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego Klientowi, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.

 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego oznacza zawarcie Umowy sprzedaży i skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego określonej w zamówieniu ceny wraz z podatkami i innymi kosztami przedstawionymi Klientowi przed złożeniem zamówienia.

 

§ 6

CENY TOWARÓW

 

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatki, w tym podatek VAT.

 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta informacji od Sprzedającego, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji w trybie, określonym w § 4 Regulaminu.

 3. Koszt wysyłki towaru uzależniony jest od gabarytów oraz wagi zamówionych mebli. Aby poznac koszt wysyłki zamówionych mebli prosimy dodać towar do koszyka co nie jest równoznaczne z zakupem a pozwoli określić koszty wysyłki.

§ 7

ZASADY PŁATNOŚCI

 

 1. Płatność za zamówione Towary, w tym płatność obejmująca cenę i ewentualne koszty dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta następuje przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany spełnić świadczenie po uprzedniej zapłacie przez Klienta całej ceny i ewentualnych kosztów dostarczenia Towaru.

 2. W przypadku zwłaszcza Klientów dokonujących zakupów w ilościach hurtowych Sprzedawca dopuszcza indywidualne ustalenie terminu oraz formy płatności.

 3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

 

§ 8

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR ZAMÓWIONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ KLIENTA

 

 1. Jeśli Klient w ramach zamówienia wybrał opcję dostarczenia zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, to dostawa następuje w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek, a mianowicie firmy kurierskiej Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, chyba że co innego wyraźnie wskazano w toku procedury składania przez Klienta zamówienia. Niezależnie od tego w ramach informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedający może zaproponować transport danego Towaru realizowany bezpośrednio przez Sprzedającego – transport taki (bez wniesienia Towaru) kosztuje 50 zł brutto w granicach miasta Krakowa lub Bochni w przypadku, gdy trasa dostarczenia nie przekracza 5 km, licząc od następującego miejsca: ul. Składowa 2 30-010 Kraków lub ul. Wodociągowa 1 32-700 Bochnia do miejsca dostarczenia Towaru; gdy transport taki (bez wniesienia Towaru) przekracza 5 km pomiędzy ww. miejscami, transport taki (bez wniesienia Towaru) kosztuje 60 zł brutto; możliwy jest taki transport (bez wniesienia Towaru) także poza granicami miasta Krakowa lub Bochni; o szczegóły ewentualnej propozycji co do kosztów transportu realizowanego bezpośrednio przez Sprzedającego, w tym także kosztów wniesienia Towaru proszę pytać Sprzedającego podczas udzielania przez niego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 2. Nadanie Towaru realizowane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie zasadniczo 21 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty, o której mowa w § 7; z ważnych przyczyn termin ten może ulec wydłużeniu o dalszych 7 dni roboczych, przy czym Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Klienta będącego konsumentem podać te ważne przyczyny (w przypadku Klientów innych niż Klienci będącymi konsumentami nie jest konieczne, aby zaistniały ważne przyczyny oraz nie jest konieczne podawanie ewentualnych przyczyn wydłużenia terminu nadania Towaru takiemu Klientowi). Ww. firma kurierska realizuje dostawę Towaru w ciągu 48 godzin od nadania (dotyczy dni roboczych). W przypadku przedłużającego się czasu oczekiwania na przesyłkę prosimy o kontakt. Warunki świadczenia usług krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępne są na stronie internetowej: http://www.logistics.dbschenker.pl/file/log-pl-pl/1796704/V0OmHAy5wD9I9DMyIa9uU9Wp6t8/9080388/data/WUS_kwiecien_2015.pdf. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu potwierdza także, iż zapoznał się z ww. warunkami świadczenia usług krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zwracamy uwagę, że dostarczenie Towaru nie obejmuje wniesienia tego Towaru bezpośrednio do lokalu Klienta, jeśli opakowanie w danej przesyłce z zawartością waży więcej niż 30 kg lub nie są spełnione inne parametry wskazane przez Schenker sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (szczegóły w § 3 ust. 5 ww. warunków świadczenia usług krajowych Schenker). Do dostawy w sobotę należy doliczyć 100 % ceny za dzień roboczy (przykład: cena za dostawę komody wynosi powiedzmy 50 zł brutto w dzień roboczy, a w sobotę cena za dostawę tej samej komody wyniesie w tym przykładzie 100 zł brutto).

 3. Wysyłka Towaru następuje na adres podany przez Klienta, przy czym jeżeli dotyczy to Klienta będącego konsumentem wskazany adres jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia ze strony Sprzedającego. W przypadku podania wadliwego adresu przez Klienta, koszty wynikłe z podania tego wadliwego adresu ponosi Klient.

 4. W przypadku, gdy Klient nie wybrał opcji dostarczenia zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, Sprzedawca zobowiązany jest udostępnić Towar do odbioru przez Klienta najpóźniej do 7 dnia roboczego od dnia zapłaty, o której mowa w § 7 w punkcie odbioru wybranym przez Klienta w rozmowie telefonicznej lub w ramach kontaktu mailowego poprzedzających poinformowanie Klienta przez Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji (Klient ma do wyboru następujące punkty odbioru Towaru: a) ul. Wodociągowa 1, Bochnia, b) ulica Składowa 2, Kraków, c) ul. Zabłocie 20/22, Kraków). Z ważnych przyczyn (w tym w szczególności w razie, gdy Towar nie jest dostępny w punkcie odbioru wybranym przez Klienta) ww. termin może ulec wydłużeniu o dalszych 7 dni roboczych, przy czym Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Klienta będącego konsumentem podać te ważne przyczyny (w przypadku Klientów innych niż Klienci będącymi konsumentami nie jest konieczne, aby zaistniały ważne przyczyny oraz nie jest konieczne podawanie ewentualnych przyczyn wydłużenia terminu udostępnienia Towaru takiemu Klientowi).

 5. Odbierając przesyłkę, Klient będący konsumentem, ma prawo do sprawdzenia czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzenia. W przypadku, gdy Klient stwierdzi, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia i poinformuje o tym doręczającego, doręczający sporządzi Protokół Szkody. Niezależnie od tego, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, doręczający ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 6. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem, zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzenia, a w przypadku, gdy przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia zobowiązany jest do żądania sporządzenia przez doręczającego Protokołu Szkody określającego stan przesyłki i okoliczności powstania szkody.

 7. W przypadku gdy zakupiony Towar będzie wysyłany z terenu innego kraju niż Polska, warunki dostawy towaru określone w niniejszym paragrafie pozostają takie same z zastrzeżeniem poniższych zmian. Koszt wysyłki tego samego towaru z terenu innego kraju może być wyższy niż koszt wysyłki z obszaru Polski. Informacja o wysyłce towaru z zagranicy oraz jej kosztach będzie dostępna przed zakupem towaru na zasadach określonych w § 6 pkt 3 zdanie 2. Nadanie towaru realizowane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie zasadniczo 4-7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty, o której mowa w § 7 i może ulec przedłużeniu na zasadach określonych w § 8 pkt.2. Dostawa towaru z za granicy realizowana jest dwuetapowo: pierwszy etap obejmuje dostawę towaru do centrum logistycznego Sprzedającego na terenie Polski a drugi z centrum logistycznego do Klienta. Etap pierwszy może być realizowany przez inną, niewymienioną w § 8, firmę kurierską. Łączny czas realizacji dostawy Towaru, po jego nadaniu, wynosi 6 dni (dotyczy dni roboczych). W przypadku wysyłki Towaru z terenu innego kraju niż Polska nie ma możliwości dostarczenia go w sobotę.

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Informacja dotycząca korzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, lecz złożenie go przy wykorzystaniu tego formularza nie jest obowiązkowe. Uwzględniając charakter stosunku prawnego wiążącego strony brak jest sytuacji, które dawałyby podstawę do stosowania przepisu art. 38 ustawy o prawach konsumenta przewidującego sytuacje, gdy prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem oraz nie będą występować okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 10

RĘKOJMIA. REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących konsumentami, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Klient będący konsumentem może wnieść reklamację w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej. Wiadomoś taka musi zawierać następujące informacje/kopie dokumentów:

 1. imię i nazwisko, adres do doręczeń, e-mail Klienta,

 2. datę zamówienia i numer Towaru,

 3. określenie na czym polega wada,

 4. wskazanie daty stwierdzenia wady,

 5. oświadczenie lub żądanie Klienta w związku z zaistniałą wadą,

 6. datę i podpis Klienta,

 7. kopię faktury VAT lub paragonu dokumentujących Umowę sprzedaży,

 8. kopię Protokołu Szkody spisanego przez doręczyciela – w przypadku reklamacji związanych z wadami spowodowanymi w związku z dostarczeniem Towaru.

 1. Dane kontaktowe Sprzedającego do składania reklamacji:  adres: ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia lub adres e-mail info@meblekolonialne24.pl. Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

 2. Sprzedający zaleca, aby Klient będący konsumentem w miarę możności skontaktował się ze Sprzedającym przed dostarczeniem Towaru w wykonaniu uprawnień przysługujących z Klientowi będącemu konsumentem z tytułu rękojmi – wszystko dla celów zapewnienia bezstresowego i bezproblemowego rozpatrzenia reklamacji Klienta będącego konsumentem.

 3. W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem wyłączona jest w całości odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, w szczególności dotyczy to wad powstałych w związku z dostarczeniem Towaru do takiego Klienta, wad ujawnionych po wydaniu Towaru takiemu Klientowi. W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem w razie dostarczania zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez takiego Klienta - na takiego Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą z chwilą powierzenia Towaru przez Sprzedającego firmie kurierskiej.

§ 11

DANE OSOBOWE

 

 1. Sprzedający, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz innych przepisów informuje, że: (i) jest administratorem danych osobowych Klienta, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu; imię nazwisko i miejsce zamieszkania administratora danych są następujące: Bogdan Karaś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bogdan Karaś Meble Kolonialne 24 ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia; (ii) w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie (w tym rękojmia), Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umów objętych niniejszym Regulaminem, gdy osoba, której dane dotyczą jest stroną tej umowy/umów oraz gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy/umów na żądanie osoby, której dane dotyczą; (iii) dla celów wykonania umów Sprzedający może udostępniać dane osobowe Klienta ww. firmie kurierskiej, o ile Klient wybrał opcję dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez klienta; (iv) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sprzedającego oraz do ich poprawiania – szczegóły reguluje ustawa o ochronie danych osobowych; (v) podanie danych jest dobrowolne; brak podania danych osobowych wskazanych przez Sprzedającego w toku procedury rejestracji, w toku zakładania Indywidualnego Profilu Klienta skutkuje brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego meblekolonialne24.pl.

 2. Sprzedający jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych  – Sprzedający stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa służące ochronie danych podawanych przez Klienta przed nieupoważnionym dostępem do nich, nieautoryzowaną ich zmianą, czy też przed ich ujawnieniem osobom trzecim lub zniszczeniem.  

 3. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, są Meble kolonialne 24 Bogdan Karaś z siedzibą w Bochni przy ul. Wodociągowej 1 (dalej „Meble kolonialne 24”) właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.meblekolonialne24.pl (dalej „meblekolonialne24.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: info@meblekolonialne24.pl,

adres pocztowy: Meble kolonialne 24 ul. Wodociągowa 1 32-700 Bochnia.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na meblekolonialne24.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Meble kolonialne 24?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z meblekolonialne24.pl, w tym dokonywania transakcji;

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji na meblekolonialne24.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Meble kolonialne 24, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na meblekolonialne24.pl;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług meblekolonialne24.pl;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych meblekolonialne24.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres dostawy, adres email, telefon (w przypadku zakupu bez rejestracji konta) lub
 • imię i nazwisko, login, hasło, adres dostawy, adres email, telefon (w przypadku konta zwykłego) lub
 • imię i nazwisko, adres dostawy, adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
 • Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z meblekolonialne24.pl.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów płatniczych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  Jakie masz uprawnienia wobec Meble kolonialne 24 w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Meble kolonialne 24; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 • Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na meblekolonialne24.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, transportowe, ubezpieczeniowe, wspomagają obsługę użytkowników meblekolonialne24.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Meble kolonialne 24 zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Meble kolonialne 24 polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz innych ustaw, przy czym w odniesieniu do Klientów będących konsumentami m.in. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą o ochronie konsumentów.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów prawa.

 3. Klient będący konsumentem ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie ma statusu Klienta będącego konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu dla miejscowości Bochnia.

 

 

 

Załącznik 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

1.1 Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Bogdan Karaś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bogdan Karaś Meble Kolonialne 24 ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia, e-mail info@meblekolonialne24.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://www.meblekolonialne24.pl/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

1.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w

Projekt i realizacja  www.skassa.pl